ಸಿಇಎಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ 132, ಆಗಸ್ಟ್ 2013
ಸೌರ ಶಕ್ತಿ – ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ
ಟಿ.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ                  ಗಣೇಶ ಹೆಗಡೆ                  ರಿಶಬ್ ಜೈನ್
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಜೌಗುಭೂಮಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ (EWRG), ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (CES), ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ (IISc), ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, 560 012, ಭಾರತ
ಮಿಂಚಂಚೆ: cestvr@ces.iisc.ernet.in