ಸಿಇಎಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ 132, ಆಗಸ್ಟ್ 2013
ಸೌರ ಶಕ್ತಿ – ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ
ಟಿ.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ                  ಗಣೇಶ ಹೆಗಡೆ                  ರಿಶಬ್ ಜೈನ್
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಜೌಗುಭೂಮಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ (EWRG), ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (CES), ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ (IISc), ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, 560 012, ಭಾರತ
ಮಿಂಚಂಚೆ: cestvr@ces.iisc.ernet.in
ಸಿಇಎಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ 132
ಆಗಸ್ಟ್ 2013

ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಜೌಗುಭೂಮಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ (EWRG),
ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (CES), ಟಿಇ 15, ಹೊಸ ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಟ್ಟಡ [ಡಿ ಗೇಟ್ ಸಮೀಪ],
ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ (IISc), ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, 560 012, ಭಾರತ
ಜಾಲತಾಣ: http://ces.iisc.ernet.in/energy/ http://ces.iisc.ernet.in/biodiversity
ಮಿಂಚಂಚೆ: cestvr@ces.iisc.ernet.in, energy@ces.iisc.ernet.in
ದೂರವಾಣಿ: 080-22933099/22933503 (Ext. 107/101)
IISc

ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
NRDMS ವಿಭಾಗ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಕಾರ್ಯಪಡೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ (IISc)